Bedrift frifunnet for krav på kr 11.235.000 etter angivelig garanti

Type avgjørelse:

Dom

Instans: Hålogaland lagmannsrett

Dato: 16.12.2003

Parter: Finnmark Stamfiskstasjon AS mot Marinor AS

Prosessfullmektiger: Advokat Rune Valaker mot advokat Sven Åge Ribe

Saka gjeld krav om oppgjer etter garanti.

Ved retildelinga av oppdrettskonsesjonane etter konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag A/L i byrjinga av 1990-talet, vart det nyoppretta selskapet Polarlaks AS tildelt tre konsesjonar for oppdrett av laks og aure 6. juni 2000.

Polarlaks AS var ved etableringa eigd av Polarbase AS, Kvalsundbruket AS, Scanfish AS, Forsølfisk AS og Marinor AS, med 20% av aksjane på kvart selskap.

På dette tidspunktet hadde Forsølfisk AS fire aksjonærar: Scanfish AS (38,6%), Marinor AS (25%), Scanar (19,8%) og Oddvar Svendsen (16,6%).

Forskrift om retildeling av løyve til oppdrett av matfisk av laks og aure i sjøvatn, Finnmark og Troms 11. juni 1998 nr. 633 § 6 første ledd har slik ordlyd:

En retildelt konsesjon kan ikke overdras i løpet av de tre første årene etter retildelingsvedtaket. I dette tidsrommet kan det heller ikke overdras majoriteten av eierandelene i det selskap som har fått tillatelsen.

Omsetjing av aksjar i Polarlaks AS var ytterlegare avgrensa i Polarlaks AS sine eigne vedtekter § 7:

Ved erverv av aksjer ved salg eller gave skal styret informeres. Nåværende eiere skal ha forkjøpsrett i forhold til sine aksjeposter i selskapet. Blir forkjøpsretten ikke nyttet fullt ut av noen av aksjonærene har de som har benyttet forkjøpsretten og som ønsker å overta flere aksjer, forkjøpsrett til disse aksjene mest mulig i forhold til den andelen de har ervervet gjennom forkjøpsretten. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen en måned etter at styret har mottatt og videreformidlet ønske om overdragelse av aksjer. Alle bud skal være skriftlige og bindende.

Forsølfisk AS fekk etter kvart behov for kapital. Selskapet var i byrjinga av 2001 i tingingar med Nordkapp Sjøfarm AS om sal av aksjar, utan at dette førte fram.

Finnmark Stamfiskstasjon AS vart tilbode å kjøpe Forsølfisk AS sin eigarandel i Polarlaks AS. Endeleg avtale – "tilleggsavtale" – vart underteikna 14. juni 2001. På bakgrunn av omsetjingsforboda skulle overdraginga ikkje skje gjennom eit vanleg aksjesal. Partane avtalte i staden at det skulle gjennomførast ein retta emisjon frå Forsølfisk AS mot Finnmark Stamfiskstasjon AS på kr. 10.500.000,-. Vidare skulle det gjennomførast ein fisjon der aksjeposten i Polarlaks AS skulle skiljast ut i eit eige selskap, der Finnmark Stamfiskstasjon AS skulle vera einaste aksjonær.

Tilleggsavtala punkt 1 – "Rettet emisjon mot Finnmark Stamfiskstasjon AS" – har slik ordlyd i første avsnitt:

Forsølfisk AS har i henhold til avtale av 23. april 2001 foretatt en rettet emisjon mot Finnmark Stamfiskstasjon AS på generalforsamling avholdt 3. mai 2003. Finnmark Stamfiskstasjon AS har ved emisjonen fått ervervet 722 aksjer i Forsølfisk AS for kr. 10.500.000,-. Aksjenes pålydende er kr. 1.000,- og emisjonskursen pr. aksje ble satt til kr. 14.542,94,-. Aksjekapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret den 29. mai 2001.

Tilleggsavtala punkt 2 – "Fisjon av Forsølfisk AS" – har slik ordlyd:

Forsølfisk AS, herunder både dets aksjonærer og styre, forplikter seg til å gjennomføre en fisjon av Forsølfisk AS så snart det er mulig etter at nåværende konsesjonsbinding på 3 år i Polarlaks AS er over.

Styret i Forsølfisk AS forplikter seg til å utarbeide en fisjonsplan i henhold til aksjeloven § 14-4 som skal fremlegges for generalforsamlingen i Forsølfisk AS senest innen 1 måned etter at konsesjonsbindingen nevnt i første avsnitt er over.

Fisjonsprosessen anses etter denne avtale som påbegynt når styret har utarbeidet en fisjonsplan i henhold til aksjeloven § 14-4.

Fisjonen skal gjennomføres ved nystiftelse, dvs at nåværende selskap består (overdragende selskap), mens eierandelen på 20% i Polarlaks AS, samt eventuelle lån til Forsølfisk AS gitt av Finnmark Stamfiskstasjon AS til finansiering av eventuelle kapitalutvidelser i Polarlaks AS og eventuelle garantier gitt for kreditter ytet til Polarlaks AS, overføres til et nystiftet selskap (overtakende selskap).

Finnmark Stamfiskstasjon AS skal etter fisjonen være eneaksjonær i det overtakende selskap.

Tilleggsavtala punkt 4 – "Stemmerettsavtale og avtale om styrerepresentasjon i Forsølfisk AS" – bestemte mellom anna at Forsølfisk AS på generalforsamling i Polarlaks AS skulle stemme etter instruks frå Finnmarks Stamfiskstasjon AS. Finnmarks Stamfiskstasjon AS skulle vera representert i styret i Forsølfisk AS.

Kjernepunktet i tvisten – tilleggsavtala punkt 5 – "Sanksjoner ved eventuelt mislighold av avtalen" – har slik ordlyd i andre avsnitt:

Dersom emisjonen og fisjonen ikkje er endelig gjennomført innen 9 måneder regnet fra fisjonsprosessen er påbegynt etter punkt 2, kan Finnmark Stamfiskstasjon AS heve avtalen med øyeblikkelig virkning fra den første måneden etter at ni måneders fristen er utløpt. Aksjonærene i det overdragende selskap, sammen med selskapet, forplikter seg i så fall i fellesskap til å være solidarisk ansvarlig for å erverve Finnmark Stamfiskstasjon AS sine aksjer i Forsølfisk AS til samme pris som de opprinnelig ble ervervet inklusive overkurs, dvs kr. 14.542,94 pr aksje. Forsølfisk AS vil i så fall fortsette som eier av 20% av aksjene i Polarlaks AS.

Avtala det er vist til i tilleggsavtala punkt 1, er ikkje underskriven. Tilleggsavtala er underskriven av styreformann i Finnmark Stamfiskstasjon AS, Martin Sivertsen, og styreformann og -nestformann i Forsølfisk AS, Odd Nicholaysen og Harley Planting. Sistnemnde var også styreformann i Marinor AS.

Advokat Valaker varsla i brev 20. juni 2002 at Finnmark Stamfiskstasjon AS vurderte å heve avtala mellom Finnmark Stamfiskstasjon AS og Forsølfisk AS på grunn av forventa mishald. Avtala vart deretter heva ved advokat Valakers brev 26. juni 2002.

Finnmark Stamfiskstasjon AS gjekk 18. oktober 2002 til sak mot Marinor AS med krav om innfriing av garanti stor kr. 11.235.000,- med tillegg av renter for forseinka betaling frå 1. juli 2002 mot transport av Finnmark Stamfiskstasjon AS’ aksjar i Forsølfisk AS, samt erstatning for sakskostnader. I tilsvar 6. november 2002 kravde Marinor AS seg frifunnen og tilkjent erstatning for sakskostnader.

Forsølfisk AS heldt styremøte 26. februar 2003. I referatet står det mellom anna:

Styreleder i Forsølfisk AS har vurdert situasjonen slik at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å utsette overdragelsen av aksjene i Polarlaks AS til Finnmark Stamfiskstasjon AS. En overdragelse nå vil ikke komme i konflikt med aksjonæravtale eller bindingstid for salg av aksjene, jfr. § 6 i retildelingsforskriftene. På grunn av store underskudd i Forsølfisk AS og tapte fordringar utløser salget ingen reelle skattekrav mot Forsølfisk AS. Det anses for øvrig som åpenbart at Finnmark Stamfiskstasjon AS gjennom innbetaling av kr. 10.500.000,- har betalt for aksjene i Polarlaks AS, og at Finnmark Stamfiskstasjon er aksjenes rettmessige eier.

Vedtak: Overdragelsen av Forsølfisk AS’ aksjepost i Polarlaks AS gjennomføres i form av at eierskifte meldes til Polarlaks AS, med anmodning om at Finnmark Stamfiskstasjon AS innføres som ny eier i selskapets aksjeeierbok og påfølgende utstedelse av aksjebevis til vedkommende, jfr. aksjelovens §§ 4-7 og 4-10.

Forsølfisk AS gjekk konkurs 5. mars 2003.

Hammerfest tingrett gav dom 5. mai 2003 dom med slik slutning:

1. Marinor AS frifinnes.

2. Finnmark Stamfiskstasjon AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Marinor AS med 97.406 – nittisyvtusenfirehundreogseks – kroner med tillegg av den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.

Finnmark Stamfiskstasjon AS har i rett tid anka dommen. Ankeforhandling vart gjennomført i Tromsø 11. og 12. desember 2003. Styreformann i Finnmark Stamfiskstasjon AS, Martin Sivertsen, gav partsforklaring. Det vart i tillegg høyrd seks vitne og ført slike dokumentprov som vist i rettsboka.

Finnmark Stamfiskstasjon AS har i hovudsak gjort gjeldande:

Marinor AS har garantert for rett oppfylling av tilleggsavtala. Dette er ein konsekvens av styreformannens underskrift på tilleggsavtala mellom Forsølfisk AS og Finnmark Stamfiskstasjon AS, styreformannens og dagleg leiars deltaking i generalforsamlingar i Forsølfisk AS, styreformannens orienteringar til styret i Marinor AS, samt Marinor AS’ styrehandsaming av saka. Subsidiært er Marinor AS bunde etter reglane om passivitet og konkludent åtferd.

Sjølv om det ikkje ligg føre noko særleg vedtak i Marinor AS, eller ei særskilt påteikning på tilleggsavtala, er Marinor AS bunde av garantiløftet. Det ligg føre massiv dokumentasjon på at garantien må ha vore eit tema i styret i Marinor AS. Provtvil om dei nærare omstenda kring styrehandsaminga av garantien må gå ut over Marinor AS. Det er mellom anna påfallande at styreformannen i Marinor AS har nekta å møte som vitne både for tingretten og lagmannsretten. Begge partane har edisjonsplikt. Marinor AS må difor ha tvilsrisikoen for kva som har skjedd.

Enten må styreformann Harley Planting ha fått fullmakt av styret til å garantere, eller også har Harley Planting og dagleg leiar Torstein Næss kjent til avtala og godteke denne på vegner av Marinor AS. Selskapet må ha forstått at Finnmark Stamfiskstasjon AS meinte det låg føre ein garanti. Då har Marinor AS plikt til å seie frå dersom selskapet meiner dette ikkje er tilfelle. Finnmark Stamfiskstasjon AS må kunne gå ut frå at Marinor AS har garantert.

Garantiansvaret er aktualisert ved at Finnmark Stamfiskstasjon AS har nytta sin rett til å heve avtala, jf. tilleggsavtala punkt 5. Garantibeløpet svarar til emisjonsbeløpet på kr. 10.500.000,- pluss renter. Subsidiært er beløpet kr. 3.500.000,-, jf. utkastet til avtale mellom Forsølfisk AS og Nordkapp Sjøfarm AS.

Finnmark Stamfiskstasjon AS har lagt ned slik påstand:

1. Marinor AS tilpliktes å betale til Finnmark Stamfiskstasjon AS kr. 11.235.000,- mot transport av Finnmark Stamfiskstasjon AS sine aksjer i Forsølfisk AS, kjøpesummen tillegges 12% morarente fra 1. juli 2002 til betaling finner sted.

2. Finnmark Stamfiskstasjon AS tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett.

Marinor AS har i hovudsak gjort gjeldande:

Tingrettens dom er korrekt og må stadfestast.

Ut frå Finnmark Stamfiskstasjon AS sin strategi om å ta over 100% av aksjane i Polarlaks AS, var føremålet med emisjonen og fisjonen å overdra Forsølfisk AS sine aksjar i Polarlaks AS til Finnmark Stamfiskstasjon AS. Dette kunne ikkje skje på vanleg vis ut frå retildelingsforskrifta § 6 og Polarlaks AS sine eigne vedtekter punkt 7. Finnmark Stamfiskstasjon AS har faktisk fått hand aksjane, og det ligg difor ikkje føre noko hevingsgrunnlag som gjer den påståtte garantien aktuell. Overføringa av aksjane er gyldig. Konkursbuet har ikkje teke steg for å omstøyte den formelle overføringa av aksjane.

Marinor AS har under alle omstende ikkje garantert for manglande oppfylling av tilleggsavtala mellom Forsølfisk AS og Finnmark Stamfiskstasjon AS. Det er ikkje avgjeve noko garantierklæring. Marinor AS kan heller ikkje vera bunden ved konkludent åtferd eller passivitet. Ein garanti på denne storleiken er heilt urealistisk – og eit mogleg ansvar vil straks føre til konkurs i Marinor AS.

Under alle omstende omfattar garantien berre ei plikt til medverknad til fisjon. Klausulen må forståast slik at partane ikkje skulle hindre aksjetransaksjonen, dvs. at partane skulle stemme for dei naudsynte tiltak. Klausulen er ingen garanti for at Finnmark Stamfiskstasjon AS faktisk får hand om aksjane, og enn mindre ein garanti for Forsølfisk AS sin solvens.

Atter subsidiært må lagmannsretten lempe eit mogleg ansvar for Marinor AS, då ansvar vil leie til konkurs i Marinor AS.

Marinor AS har lagt ned slik påstand:

1. Tingrettens dom stadfestes.

2. Finnmark Stamfiskstasjon AS pålegges å erstatte Marinor AS deres saksomkostninger for lagmannsretten, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 14 dager etter sakens avgjørelse til betaling skjer.

Lagmannsretten ser slik på saka:

Lagmannsretten kan ikkje sjå at styret i Marinor AS, eller representantar for Marinor AS, har avgjeve noko garantiløfte – korkje direkte eller ved konkludent åtferd eller passivitet – overfor Finnmark Stamfiskstasjon AS. Lagmannsretten kan på dette punktet i det store og heile slutte seg til tingrettens vurderingar.

I tillegg finn lagmannsretten grunn til å peike på at tilleggsavtala punkt 5 truleg heller ikkje etter sin ordlyd, og i alle fall ikkje etter sin intensjon, har eit innhald som påstått av den ankande parten. Lagmannsretten viser her særleg til kva styreformannen i Forsølfisk AS, Odd Nicolaysen, forklara i retten. Føremålet med garantien var å få aksjonærane til å medvirke til fisjonen, jf. tilleggsavtala punkt 2. Lagmannsretten ser det slik at dersom det var meininga å garantere for Forsølfisk AS sin solvens måtte ordlyden i klausulen ha fått ei annleis utforming. Dette særleg når ein ser tidsperspektivet i tilleggsavtala punkt 4. Oppfyllingsfristen er "så snart som mulig" etter at konsesjonsbindinga på tre år var over.

Lagmannsretten kan heller ikkje sjå at Finnmark Stamfiskstasjon AS ved advokat Valakers brev 26. juni 2002 hadde rett til å heve avtala overfor Forsølfisk AS, og med det utløyse garantiansvaret. Hevinga skjedde om lag eitt år før fisjonsprosessen skulle ta til, jf. tilleggsavtala punkt 2. Hevinga er tufta på forventa mishald. Lagmannsretten kan ikkje sjå at det på hevingstidspunktet var godtgjort eit framtidig mishald – og enn mindre at det moglege mishaldet ville vera av eit slikt omfang at det ville gje Finnmark Stamfiskstasjon AS hevingsrett.

Finnmark Stamfiskstasjon AS fekk hand om aksjeposten i Polarlaks AS, i tråd med føremålet med avtala, innan fisjonsfristen. Lagmannsretten ser det slik at det underliggjande avtaleforholdet som den retta emisjonen og seinare fisjonen skulle sikre, er oppfylt. Det er då ikkje aktuelt å nytte den manglande fisjonen som hevingsgrunn. Det er korkje frå staten eller frå aksjonærane med forkjøpsrett reist innvendingar mot overføringa av aksjeposten. Forsølfisk AS’ konkursbu har ikkje kravd omstøyting, og det er etter det opplyste lite truleg at dette vil skje.

Finnmark Stamfiskstasjon AS har tapt ankesaka fullstendig og skal difor dekkje Marinor AS sine sakskostnader for lagmannsretten, jf. tvistemålslova § 180 første ledd. Det ligg ikkje føre særlege omstende som gjev grunn til å gjere unntak frå hovudregelen.

Sakskostnadene for tingretten skal avgjerast ut frå tvistemålslova § 180 andre ledd, jf. § 172. Lagmannsretten kan ikkje sjå at det er grunn til å endre tingrettens sakskostnadsavgjerd.

Advokat Ribe har på vegner av ankemotparten levert sakskostnadsoppgåve stor kr. 97.215,-. Av dette er kr. 83.250,- salær. Den ankande parten har ikkje hatt innvendingar mot kravet. Lagmannsretten finn kravet naudsynt for å få saka trygt ført for retten, jf. tvistemålslova § 176.

Dommen er samrøystes.

D o m s s l u t n i n g :

1. Tingrettens dom blir stadfesta.

2. Finnmark Stamfiskstasjon AS skal innan to veker frå forkynninga av denne dommen betale til Marinor AS kr. 97.215,- -nittisjutusentohundreogfemten- i sakskostnader for lagmannsretten. Ved forseinka betaling skal det betalast høgste lovlege rente etter lov om renter ved forseinka betaling § 3.