Bileier som saksøkte verksted for å ha reparert hans Mercedes for mye og dyrt måtte betale ytterligere (saksomkostninger)

Type avgjørelse:

Dom

Instans: Oslo tingrett

Dato: 16.10.2017

Parter: Forbruker mot bilverksted

Prosessfullmektiger: Advokat Øyvind Kasin mot advokat Sven Åge Ribe

Saken gjelder krav om betaling etter reparasjoner på bil.

Framstilling av saken

Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx (heretter også benevnt saksøker) kontaktet Kirkestuen Bilservice AS (heretter også benevnt saksøkte) pr. telefon 19. januar 2016 for å forhøre seg om reparasjon av sin bil – en Mercedes Benz E 2012 – modell. Bakgrunnen for bestillingen var at Gxxxxxxxxx hørte en ulyd i motoren. Bilen ble levert til Kirkestuen Bilservice AS den 21. januar 2016. Ved overleveringen ble det avholdt et møte mellom Gxxxxxxxxx og daglig leder i Kirkestuen Bilservice AS, Frode Kirkestuen. Skaden ble samtidig meldt inn til Tryg forsikring som påtok seg å dekke 50 % av reparasjonskostnadene. Partene er uenige om hva som ble nærmere avtalt om reparasjonene, og om Kirkestuen kom med et prisoverslag i dette møtet. Retten kommer nærmere tilbake til det.

Gxxxxxxxxx hentet bilen 5. februar 2016. Det viste seg da at de samlede reparasjonskostnadene kom på 122 950 kroner, hvorav 64 325 kroner ble avkrevet Gxxxxxxxxx etter at Tryg Forsikring hadde dekket sin andel. Gxxxxxxxxx betalte fakturaen og fikk utlevert bilen.

I etterkant kontaktet Gxxxxxxxxx advokat Øyvind Kasin som skrev brev til Kirkestuen Bilservice AS med krav om tilbakebetaling av deler av beløpet. Dette ble avvist av saksøkte. GGxxxxxxxxx brakte deretter inn saken for Forbrukerklagekontoret den 30. juni 2016 med krav om tilbakebetaling av 49 325 kroner. Forbrukerklagekontoret traff vedtak den 18. mai 2017 der klagen til GGxxxxxxxxx ikke ble tatt til følge.

Advokat Kasin brakte, på vegne av Gxxxxxxxxx, saken inn for Oslo tingrett ved stevning datert 23. juni 2017. Kirkestuen Bilservice AS innga rettidig tilsvar den 21. august 2017. Sluttmøte ble avholdt i Oslo tingrett den 9. oktober 2017. Retten mottok forklaring fra partene, samt ett vitne. Det ble gjennomført slik dokumentasjon som framgår av rettsboka.

Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand

Oxx Mxxxxx GGxxxxxxxxx har i hovedtrekk anført:

For det første gjøres det gjeldende at partenes avtale innebar at Kirkestuen Bilservice skulle skifte registerkjede og kjedestrammer. Saksøkte ga et prisoverslag om at dette ville koste 15 000 til 17 000 kroner. Dette kostnadsoverslaget er bindende for saksøkte, og kan bare overskrides med 15 %, jf. håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd. Gxxxxxxxxxs forklaring om dette underbygges av e-posten fra takstmann Klemetsen hos Tryg Forsikring. Kirkestuen Bilservice har bevisbyrden for at det er inngått en avtale om reparasjonsarbeider ut over dette. Det vises til at saksøkte er den profesjonelle parten i avtaleforholdet. Selskapet har derfor risikoen for at avtalen ikke ble nedtegnet skriftlig.

Dersom retten kommer til at det kun er avtalt bytte av registerkjede og kjedestrammer, men at det ikke er gitt bindende pristilbud, skal vederlaget settes til gjengs pris, jf. håndverkertjenesteloven § 32 første ledd. Basert på de framlagte prisoverslagene fra andre bilmekanikere, anføres at dette vil være i størrelsesorden 15 000 – 17 000 kroner.

For det andre anføres at saksøkte har ikke krav på å få betalt for tilleggsarbeider, jf. håndverkertjenesteloven § 33. Slike tilleggsarbeider er ikke avtalt, og saksøkte har ikke gått fram slik håndverkertjenesteloven § 9 foreskriver.

For det tredje gjøres det gjeldende at Kirkestuen Bilservice ikke har oppfylt frarådningsplikten etter håndverkertjenesteloven § 7. Det anføres i den forbindelse at reparasjonen sto i misforhold til bilens verdi. Ut fra kostnadene på reparasjonen, skulle saksøkte heller rådet Gxxxxxxxxx til å bytte hele motoren.

For det fjerde anføres at arbeidet ikke er utført på fagmessig vis, jf. håndverkertjenesteloven § 17, jf. § 5. Det vises til Kongsberg bilservice vurdering av saksøktes arbeid, samt til at bilen fikk motorhavari kort tid etterpå og at motoren måtte byttes. Gxxxxxxxxx har derfor krav på prisavslag.

På vegne av Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx er det lagt ned slik påstand:

1. Kirkestuen Bilservice AS v/styret leder plikter å betale tilbake et beløp oppad begrenset til kr. 49 325 til Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx.

Subsidiært:

2. Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx tilkjennes et prisavslag fastsatt etter rettens skjønn.

Ved begge tilfelle:

3. Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx betaler sakens omkostninger, oppad begrenset i henhold til tvisteloven § 10-5

Saksøktes påstandsgrunnlag og påstand:

Kirkestuen Bilservice AS har i hovedtrekk gjort gjeldende:

Avtalen innebar at saksøkte skulle reparere Gxxxxxxxxxs bil. Retten kan ved bevisvurderingen ikke legge avgjørende vekt på at det ikke er inngått en skriftlig kontrakt. Det er helt alminnelig praksis i bransjen av denne type reparasjonsavtaler inngås muntlig. Etter undersøkelser av skadene, estimerte saksøkte reparasjonskostnadene til 75 000 kroner. Dette var et bindende pristilbud som ble akseptert av forsikringsselskapet og Gxxxxxxxxx. Det viste seg at det var nødvendig med ytterligere reparasjoner for å få start på bilen. Disse tilleggsarbeidene ble akseptert av slett. Reparasjonsarbeidene har derfor vært i henhold til det som er avtalt mellom partene.

Saksøkte bestrider at det er gitt et bindende pristilbud på 15 000 – 17 000 kroner. Det foreligger ikke dokumentasjon som på at et slikt tilbud er gitt. Det foreligger ikke holdepunkter for at prisene ikke har vært gjengs pris.

Det bestrides at det foreligger brudd på frarådningsplikten, jf. håndverkertjenesteloven § 7. En ny motor ville ha kostet 280 000 kroner. Det var derfor ikke noe alternativ å bytte ut motoren.

Saksøker har ikke sannsynliggjort at arbeidet ikke er fagmessig utført. Vurderingen som Gxxxxxxxxx har framlagt er ikke relevante for rettens vurdering. Det er derfor ikke grunnlag for prisavslag. Gxxxxxxxxx har heller ikke reklamert innen rimelig tid.

På vegne av Kirkestuen Bilservice AS er det lagt ned slik påstand:

1. Kirkestuen Bilservice AS frifinnes.

2. Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx betaler sakens omkostninger, oppad begrenset i henhold til tvisteloven § 10-5.

Rettens vurdering

Det er enighet om at håndverkertjenesteloven regulerer avtaleforholdet. Retten behandler først hvilken avtale partene har inngått om reparasjonsarbeidene.

Partene har gitt ulike forklaring på avtalens innhold og korrespondansen dem imellom. Det foreligger ingen skriftlig avtale, og retten må bygge på de forklaringer som er avgitt i retten, samt andre dokumenter som kan kaste lys over avtaleforholdet. Basert på Frode Kirkestuens forklaring finner retten det mest sannsynlig at Gxxxxxxxxx leverte inn bilen til reparasjon den 21. januar 2016. Etter å ha innhentet opplysninger fra Valdres bil, ble det i første omgang avdekket at skinnen til registerkjede var røket og at dette måtte byttes. Verkstedet skulle gjøre en nærmere undersøkelse av hva som var galt med bilen. Dette underbygges av e-post fra takstmann John Henrik Klemetsen hos Tryg forsikring datert 4. april 2016 der det heter:

Iflg. mine noteringer hadde jeg første kontakt med verkstedet Kirkestuen den 21.01.16 vedr. denne saken. Jeg har da notert følgende uttalelse fra Kirkestuen: «skinne til registerkjede er røket – registerkjede er hoppet over – tror det har gått bra med toppen. »

Videre har jeg notert at Kirkestuen skulle kontakte meg igjen når han har full oversikt over skadeomfanget. Dette var følgelig å betrakte som en foreløpig diagnose. Det ble på det tidspunkt ikke kommunisert noe kostnadsoverslag da skadeomfang var såpass usikkert og Kirkestuen skulle kontakte meg igjen (…).

Etter å ha undersøkt skadene på bilen, estimerte Kirkestuen at reparasjonskostnadene ville komme på 75 000 kroner. Slik retten ser det er det mest sannsynlig at saksøkte tok kontakt med Gxxxxxxxxx og at han aksepterte dette. Retten finner det videre mest sannsynlig at saksøkte innhentet aksept fra Gxxxxxxxxx om å utføre ytterligere tilleggsarbeider for å få bilen til å starte. Dette var blant annet skifte av dyser, vakuumpumpe, eksos-sensor og PDF-føler. Foruten Kirkestuens forklaring om avtalen og korrespondansen mellom partene, viser retten til at det har formodningen mot seg at saksøkte ville utføre arbeid på bilen dersom dette ikke var klarert med Gxxxxxxxxx på forhånd. Retten påpeker også på at Gxxxxxxxxx betalte for reparasjonen den 5. februar 2016, og fikk utlevert bilen. Teknisk leder ved Kirkestuen Bilservice forklarte i retten at Gxxxxxxxxx ikke tok opp noe spesielt i den forbindelse. Retten vurderer at Gxxxxxxxxx ville ha reagert umiddelbart dersom han mente at verkstedet hadde utført arbeid som ikke var avtalt mellom partene. Den første innsigelsen på arbeidet kom imidlertid først 1. mars 2016. Dette var tre uker etter at arbeidet var ferdigstilt, og ble kun sendt forsikringsselskapet - ikke til saksøkte.

Av samme grunn mener retten at det ikke er sannsynlig at saksøkte kom med et bindende pristilbud om at reparasjonen ville koste mellom 15000 – 17 000 kroner, jf. håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd. Det er ikke framlagt noen dokumenter som tilsier at Kirkestuen kom med et slikt bindende pristilbud. Snarere underbygger e-posten fra Klemtesen at et pristilbud ikke ble gitt. Retten viser til det som er sitert over om at det ikke ble gitt noe kostnadsoverslag, og at skadeomfanget ikke var endelig avklart. Retten har for øvrig merket seg at Gxxxxxxxxx forklarte i retten at prisoverslaget var 25 000-30 000 kroner, og ikke 15 000 – 17 000 kroner slik han har hevdet i e-posten av 1. mars 2016 til Tryg forsikring, og i senere korrespondanse.

Etter dette er retten kommet til at arbeidet som Kirkestuen Bilservice har gjort på bilen var i henhold til avtalen mellom partene, og at Kirkestuen innhentet aksept fra Gxxxxxxxxx for tilleggsarbeidene på bilen, jf. håndverkertjenesteloven § 33, jf. § 9. Det er heller ikke sannsynliggjort at det ikke er tatt gjengs pris, jf. håndverkertjenesteloven § 32 første ledd. Retten viser i den forbindelse til at de kostnadsoverslagene som saksøker har framlagt kun omhandler en liten del av den jobben som Kirkestuen Bilservice faktiske utførte.

Retten er ikke enig i at Kirkestuen skulle ha frarådet reparasjon, slik saksøker har anført, jf. håndverktjenesteloven § 7. Saksøker har opplyst kjøpte bilen for 150 000 kroner omkring åtte måneder forut for reparasjonen. På dette tidspunktet hadde bilen kjørt om lag 300 000 km. Selv om reparasjonskostnadene ble høye, mener retten at saksøker ikke har sannsynliggjort at prisen på reparasjonen, 122 950 kroner, sto i misforhold til bilens verdi i reparert stand. Retten peker i den forbindelse på at Gxxxxxxxxx kun skulle dekke halvparten av beløpet og at forsikringsselskapet påtok seg å dekke det resterende. Saksøker har opplyst at han har kjøpt en brukt motor til 30 000 kroner, men retten har ingen forutsetninger for å vurdere om dette vil være en forsvarlig erstatning for reparasjon. I følge Kirkemoen ville en ny motor inkludert montering koste omkring 240 000 kroner. Dette framsto derfor ikke som noe alternativ. Retten legger til grunn at reparasjonene har vært til nytte for Gxxxxxxxxx, jf. håndverkertjenesteloven § 7 første ledd. Som nevnt over legger retten til grunn at saksøkte tok kontakt undervegs i reparasjonsarbeider og innhentet aksept fra Gxxxxxxxxx, slik håndverkertjenesteloven § 7 andre ledd forutsetter.

Gxxxxxxxxx har anført at arbeidet ikke har vært fagmessig utført, jf. håndverkertjenesteloven § 17, jf. § 5. Det er gjort gjeldende at dette er underbygget av rapport fra Kongsberg bilservice datert 4. mars 2016 der det heter følgende:

«Lekker olje fra bunnpanne, må utbedres. Lekker olje fra toppakning, brukt toppakning og pakningssement om hverandre å lekker i bakant av motor Jobben må gjøres om igjen (topp av og på) å rengjøre å fjerne pakningssement – jobben kan da ikke anses som utført. Arbeidet er ikke utført ihht mercedes – benz sine retningslinjer Deksel under, høyre side, mangler fra forhjul til bakhjul

[…] Funnet gåen vannpumpe – lekker vann + lekker fra termostathus»

Frode Kirkestuen forklarte i retten at disse punktene omhandler andre forhold enn de reparasjonene som saksøkte har utført. Dette underbygges av e-posten som takstmann Klemetsen sendte til saksbehandler i Tryg forsikring der det framgår hvilket arbeid som er gjort, samt Kirkestuens egen e-post til Klemetsen om dette den 3. mars 2016. Saksøker har opplyst at bilen fikk et nytt motorhavari kort tid etter reparasjonen, men denne påstanden er ikke dokumentert.

Retten bemerker at saksøker ikke har reklamert overfor saksøkte på manglende fagmessig utføring før stevning ble tatt ut. Krav om prisavslag ble først framsatt under sluttmøtet. Det er derfor heller ikke reklamert innen rimelig tid.

Retten er etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for tilbakebetaling av reparasjonskostnadene. Det er heller ikke grunnlag for å tilkjenne Gxxxxxxxxx noe prisavslag. Kirkestuen Bilservice AS skal frifinnes.

Sakskostnader:

Saksøkte har vunnet saken og har krav på erstatning for sine sakskostnader, jf. tvisteloven § 10-5 andre ledd, jf. tvisteloven § 20-2. Retten har vurdert om det skal gjøres unntak fra erstatningsansvaret helt eller delvis, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd, men ikke funnet grunnlag for det. Kirkestuen Bilservice har krevd erstatning for sakskostnader i tråd med begrensingen i tvisteloven § 10-5 andre ledd på 9865 kroner. Retten finner at kravet er rimelig og nødvendig sett hen til sakens omfang og betydning, jf. tvisteloven § 20-5. Kirkestuen Bilservice tilkjennes etter dette erstatning for sakskostnader med 9865 kroner.

DOMSSLUTNING

1. Kirkestuen Bilservice AS frifinnes.

2. Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx dømmes til å betale 9 865 - nitusenåttehundreogsekstifem – kroner i sakskostnader til Kirkestuen Bilservice AS innen 2 – to – uker etter forkynnelsens av denne dommen.