Taxieier vant ikke frem med krav om prisavslag og erstatning etter verkstedsarbeid

Type avgjørelse: Dom

Instans: Oslo tingrett

Dato: 13.03.2013

Referanse: 12-198134TVI-OTIR/08

Parter: Tore Lundeby mot Kirkestuen Bilservice AS

Prosessfullmektiger: Selvprosederende mot advokat Sven Åge Ribe

Sakens bakgrunn

Saksøker, Tore Lundeby, leverte sin taxi av typen Mercedes Benz 320 ML 2008-modell til verkstedet til saksøkte, Kirkestuen Bilservice AS, for å undersøke og reparere en "raklelyd" i motoren i begynnelsen av juni 2011. Saksøker satte fra seg bilen på verkstedet og saksøkte foretok reparasjon ved å bytte ut registerkjedet. Jobben tok ca. 1 dag og saksøker ble fakturert kr 9535,-, som ble betalt.

Forholdsvis kort tid etter oppdaget saksøker på nytt en raklelyd i motoren, og tok bilen tilbake til verkstedet ca. i begynnelsen av september 2011. Dette ble ikke omtalt som noen reklamasjonssak av saksøker. Det ble da foretatt mer omfattende arbeider på bilen, herunder demontering av motor og bytte av samtlige drev i motoren, nytt registerkjede og utbytting av gløderele og glødeplugger med mer. Det ble bestilt deler fra Tyskland, og arbeidet ble ferdigstilt i løpet av ca. 2 uker. Det ble også gjennomført EU-kontroll. Saksøker ble fakturert kr 55 312,- for denne jobben.

Saksøker tok deretter med seg bilen til Autostern for en tilstandsrapport, og fikk der merknad om liten oljelekkasje og sprekk i bremseslange. Bilen ble deretter tatt tilbake til Kirkestuen Bilservice (heretter KB), hvor dette ble utbedret. Saksøker ble fakturert kr 3401,- for denne jobben. Saksøker har kun betalt kr 30 000,- av faktura nr. 2 og har ikke betalt faktura nr. 3.

Saksøker har i det vesentlige anført at KB har utført arbeidet på en mangelfull og uaktsomt måte. Dette har for det første resultert i at samme feil måtte repareres to ganger. KB burde etter retningslinjene byttet ut alle drev ved første reparasjon. Ved at dette ikke ble gjort oppsto samme feil etter kort tid.

For det andre gjorde verkstedet en feil ved bestilling av deler fra Tyskland, som gjorde at en ordre sto på vent, slik at reparasjonen tok uforholdsmessig lang tid. I stedet for en uke tok reparasjonen to uker.

For det tredje ble det gjennomført EU-kontroll som ikke avdekket helt sentrale mangler som oljelekkasje og brist i bremseslanger.

Det anføres videre at arbeidet ikke ble fagmessig utført, og at verkstedet i liten eller ingen grad har besvart henvendelser fra saksøker. Det ufagmessige arbeidet har medført skader på bilen, herunder på gløderele og i form av oljelekkasje.

Saksøker anser at det foreligger mangler ved arbeidene som tilsier et prisavslag tilsvarende det tilbakeholdte beløp, og videre at forsinkelsen i arbeidet har medført en tapt arbeidsfortjeneste for en uke på kr 24 000,-, som kreves dekket. Det rettslige grunnlaget for kravet er håndverkertjenesteloven, men kravene fastholdes selv om det ikke er denne loven som får anvendelse.

Saksøker har nedlagt følgende påstand:

1. Tore Lundeby frikjennes for resterende fakturakrav.

2. Kirkestuen Bilservice AS dømmes til å betale erstatning til Tore Lundeby med kr 24 000,-.

3. Kirkestuen Bilservice AS dømmes til å betale sakens omkostninger.

Saksøker v/ advokat Ribe har i det vesentlige anført at jobben er utført på fagmessig måte. Det har ikke skjedd noen dobbeltfakturering. Ved første arbeid var det ikke noen slitasje på synlig drev som tilsa at disse måtte byttes. Slike drev skal kun byttes dersom det anses nødvendig, og det er en omfattende jobb. Slik det fremsto var det i første omgang kun tilrådelig å bytte selve registerkjedet, da dette erfaringsvis vil løse problemet og fjerne ulyd. Når dette viste seg å ikke være tilstrekkelig, var det nødvendig å gjøre den omfattende jobben som det er fakturert for i faktura nr. 2. Selv om saksøker ikke hadde krav på det er det slått av 23 timers arbeidstid på grunn av at det var gjort arbeid på bilen kort tid i forveien. Arbeidet er utført av fagfolk, og det er kun utført nødvendig arbeid. Det er ikke gjort feil ved arbeidet.

KB kan ikke klandres for at arbeidet i andre omgang tok ca. 2 uker. Arbeidet i seg selv ville ta noe over 1 uke, og det tok tid å få deler fra Tyskland. Det er ikke holdepunkter for at det ble bestilt for sent eller lignende. Det vises til vitneforklaring fra Bertel O. Steen v/Korneliussen, som bekrefter at leveransen fra Tyskland tok lenger tid enn normalt. Det forelå for øvrig ingen avtale om hvor lang tid arbeidet skulle ta, og det kan ikke være grunnlag for erstatning når det ikke foreligger noen forsettlig eller uaktsom handling fra saksøktes side. Det oppsto ingen skader ved arbeidet.

Det er også tatt hensyn til at det oppsto "oljesvetting" fra en ledning ved at det kun er fakturert for delene i faktura nr. 3, ikke arbeidet. Etter KBs vurdering var det ikke nødvendig å bytte ut bremseslangene, da det kun var en sprekk i det ytre laget på slangen. Saksøkte utførte likevel dette arbeidet etter ønske fra saksøker, og har fakturert for dette.

Hva gjelder det rettslige grunnlaget bestrides det at håndverkertjenesteloven kommer til anvendelse, da saksøker opptrådte som ledd i næringsvirksomhet. Det bestrides at det er dobbeltfakturert. Det arbeidet saksøkte eventuelt gjorde som var overflødig var ikke den omfattende jobben i andre omgang, men den mindre jobben som ble fakturert i faktura nr. 1. Saksøker har holdt tilbake et beløp som vesentlig overstiger denne første jobben, og det er i alle tilfelle gitt et avslag for 23 timers arbeid.

Saksøker skal frifinnes for erstatningskravet, og Tore Lundeby skal dømmes til å betale de resterende beløp etter faktura nr. 2 og 3, med tillegg av lovens forsinkelsesrente 30 dager etter påkrav.

Saksøkte har nedlagt følgende påstand:

1. Kirkestuen Bilservice AS frifinnes.

2. Tore Lundeby dømmes til å betale kr 28 713 til Kirkestuen Bilservice, med tillegg av lovens forsinkelsesrente av kr 25 312 fra 30.10.2011 til betaling skjer og av kr 3401 fra 20.11.2011 til betaling skjer.

3. Tore Lundeby betaler sakens omkostninger, for forliksrådet og tingretten.

Rettens vurdering

Er det grunnlag for prisavslag eller erstatning?

Det er ikke bestridt at saksøkte har utført de aktuelle arbeidene på bilen. Saksøker har holdt tilbake en del av vederlaget, og krever også erstatning for taps arbeidsfortjeneste, under henvisning til at reparasjonsarbeidet har vært mangelfullt og tatt lenger tid enn nødvendig. For at slike beføyelser skal kunne gjøres gjeldende er det et grunnleggende krav at det må foreligge en mangel ved saksøktes utførelse av arbeidene. Det er saksøker som har bevisbyrden for at det foreligger slike mangler. Da saksøker er å regne som næringsdrivende kommer ikke håndverkertjenesteloven til anvendelse, og spørsmålet må løses etter alminnelig kontraktsrett og obligasjonsrettslige prinsipper.

Etter rettens syn er det ikke sannsynliggjort at arbeidet som ble utført av Kirkestuen Bilservice AS (heretter KB) var mangelfullt. Da bilen ble levert inn for første gang var det uklart hva som var grunnen til ulyden i motoren. Etter noe feilsøking ble det konkludert med at det mest sannsynlig registerkjedet som måtte byttes ut. Ved slik utbytting var det etter det opplyste kun det øverste drevet som var synlig. På denne var det ikke en slik slitasje at det ble ansett nødvendig å skifte det ut. Etter fremlagt reparasjonsbeskrivelse skal drev bare skiftes ut dersom det er nødvendig. Saksøkers fremlagte dokumentasjon gjelder en annen modell, og er etter rettens syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at standardreparasjon også vil måtte inkludere drev. Som forklart i retten er det heller ingen automatikk i at slitasje på registerkjeden skyldes slitte drev. Det ble derfor forsøkt i første omgang kun å bytte ut registerkjedet.

Hva gjelder den andre reparasjonen var det klart at det måtte være et underliggende problem for at registerkjedet skulle være såpass slitt etter kun 3 måneder. Det ble derfor satt i gang omfattende arbeider knyttet til demontering av motor. Det ble avdekket at samtlige drev måtte skiftes ut. Det er i denne sammenheng anført at reparasjonsarbeidet tok vesentlig for lang tid, ved at bestilling av deler ikke var utført skikkelig. Den personen som hadde ansvar for dette hos Bertel O. Steen døde etter det opplyste i 2012. Salgskonsulent Korneliussen i samme bedrift har forklart at han ved gjennomgang av systemene kunne se at den aktuelle bestillingen tok lenger tid enn normalt. Det er lite historikk på systemet, men det hender at det tar lenger tid enn normalt å få deler fra Tyskland hvis de ikke er på enten hovedlageret i Nord-Tyskland eller det andre lageret i Sør-Tyskland. Da må man få det fra fabrikk, og han antar det er det som har skjedd i dette tilfellet. Han er ikke kjent med at man kan sette en ordre på vent eller "on hold" eller lignende. Etter rettens syn er det derfor ikke sannsynliggjort at forsinkelsen kan tilbakeføres til forsømmelser på saksøktes side, eller skyldes forhold verkstedet hadde kontroll over. I alle tilfelle må det være klart at den jobben som eventuelt var overflødig ikke var den andre reparasjonen, men den første, som var på kr 9535,-.

Det er også anført at det ved denne reparasjonen ble ødelagt et gløderele og 3 glødeplugger. Retten kan heller ikke på dette punkt se at saksøker har sannsynliggjort at bytting av gløderele var nødvendiggjort av at KB ved forsømmelse skadet dette under arbeidet.

Hva gjelder den tredje fakturaen er det anført at dette er forhold som burde vært avdekket ved EU-kontrollen, eller som skyldtes skader påført av saksøkte. Retten kan ikke se at dette skal tilsi at saksøkte ikke kan kreve betaling for de arbeid som er utført. Dersom dette ble anbefalt utskiftet i EU-kontrollen ville kostnadene like fullt påløpt. Det som eventuelt skulle være mangler ved EU-kontrollen er det utgiftene knyttet til denne, eventuelt utgiftene til kontrollen hos Autostern saksøker kunne kreve gjennom prisavslag/erstatning. Hva gjelder oljelekkasjen er det kun fakturert for delen og ikke arbeidet, da dette skulle vært utført ved andre reparasjon. Denne oljelekkasjen synes å ha oppstått under arbeidet, men skal ha skyldtes slitasje på en pakning. Det er dermed ikke sannsynliggjort at dette skyldtes forsømmelse fra saksøktes side.

I den samlede vurdering av kravet fra saksøker må det i alle tilfelle tas hensyn til at saksøkte i sin andre faktura har trukket fra 23 timers arbeid fordi bilen måtte på verksted igjen etter kort tid og arbeid som er trukket fra på grunn av oljelekkasjen som måtte repareres. I den grad de forhold saksøker har vist til i det hele tatt kan omtales som mangler er det mer enn kompensert for dette ved saksøktes egen reduksjon av fakturabeløpene.

Oppsummeringsvis anser ikke retten at det er sannsynliggjort at verkstedet har utført sitt arbeid på en mangelfull måte, og at eventuelle mangler i alle tilfelle er mer enn tilstrekkelig avhjulpet ved at det kun er fakturert for deler av arbeidet. Saksøkte frifinnes etter dette for erstatningskravet, og saksøker dømmes til å betale det resterende fakturabeløp.

Forsinkelsesrenter

Det er også lagt ned påstand om forsinkelsesrenter for fakturakravene. Etter loven skal slike renter regnes fra 30 dager etter påkrav er sendt. Bergsåker uttaler i Norsk lovkommentar note 10 at "fristen på 30 dager regnes fra og med dagen etter at påkravet ble sendt." I alminnelighet legges fakturadatoen til grunn, slik at rentene for faktura 2, pålydende kr 25 312,-, beregnes fra 31.10.2011 og for faktura 3, pålydende kr 3401,-, fra 19.11.2011.

Saksomkostninger

Saksøkte har vunnet saken fullt ut, og har i utgangspunktet på full erstatning for sine saksomkostninger, jf. tvl § 20-2. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å frita saksøker for saksomkostningsansvar etter §§ 20-2 tredje ledd eller § 20-4. Saken har ikke vært tvilsom, og styrkeforholdet mellom partene taler ikke for slikt fritak.

Full erstatning skal dekke rimelige og nødvendige utgifter, jf. tvl § 20-5. Erstatning for utgifter ved forliksrådsbehandling og i småkravssaker gis innen rammene fastsatt etter henholdvis § 6-13 og § 10-5. For forliksrådsbehandlingen er det krevd kr 860 for skriving av klage og kr 860 for rettsgebyr. Det følger av forarbeidene og lovkommentaren note 298 at det ikke kan kreves utgifter for arbeid utført av vedkommende personlig. Det er dermed kun rettsgebyret som kan kreves.

For behandlingen i retten er det krevd saksomkostninger med inntil 10 % av sakens tvistesum, jf. tvl § 10-5. Tvistesummen er verdien for saksøker når saken bringes inn for retten. Kravet i stevning er frifinnelse for fakturabeløp pålydende kr 28 713,- samt erstatningskrav pålydende kr 24 000,-. Saksøkte kan dermed kreve inntil kr 10 543,-, hvilket anses rimelig og nødvendig.

DOMSSLUTNING

1. Kirkestuen Bilservice AS frifinnes for erstatningskravet.

2. Tore Lundeby dømmes til å betale kr 28 713 – kronertjueåttetusensyvhundreogtretten – til Kirkestuen Bilservice AS, med tillegg av lovens forsinkelsesrente av kr 25 312 – kronertjuefemtusentrehundreogtolv – fra 31.10.2011 til betaling skjer og av kr 3401 – kronertretusenfirehundreogen – fra 19.11.2011 til betaling skjer.

3. Tore Lundeby betaler saksomkostninger til Kirkestuen Bilservice AS med kr 11 403 – kronerellevetusenfirehundreogtre –.

4. Beløpene forfaller til betaling 14 – fjorten – dager etter dommens forkynnelse.