Daglig leder fritatt som varameddommer grunnet ulempe for bedriften

Type avgjørelse: Kjennelse

Instans: Høyesterett

Dato: 17.09.2009

Prosessfullmektig: Sven Åge Ribe

(1) Saken gjelder anke over avslag på søknad om fritak for tjenestegjøring som varameddommer i lagmannsretten.

(2) JO har blitt trukket ut til å delta som varameddommer i en straffesak for Borgarting lagmannsrett fra 22. september til 27. november 2009.

(3) Ved søknad 5. august 2009 bad O seg fritatt for plikten til å møte som meddommer. Han viste til at han er daglig leder for et firma med fem ansatte, og at han har en posisjon i firmaet som verken kan erstattes av de andre ansatte i firmaet eller ved vikar. Han viste videre til at han to ganger tidligere i 2009 hadde blitt trukket ut som meddommer, og at han har aldri bedt om fritak tidligere. I mindre saker vil ikke fravær være problematisk, men når det nå er tale om en sak som går over to måneder vil dette lamme bedriften.

(4) Søknaden ble avslått ved beslutning fra Borgarting lagmannsrett 12. august 2009.

(5) Beslutningen ble opphevet ved Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. september 2009, på grunn av mangelfull begrunnelse.

(6) Ved beslutning 4. september 2009 fastholdt Borgarting lagmannsrett Os plikt til å møte som meddommer.

(7) O har inngitt ny anke til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse. O gjør gjeldende at vilkårene for fritak etter domstolloven § 90 annet ledd er oppfylt. Det vises til at lagmannsretten ikke har sett hen til at O ikke kan erstattes i firmaet den tiden han må sitte som meddommer. Det anføres videre at lagmannsretten ikke har foretatt den forholdsmessighetsvurderingen som skal gjøres etter domstolloven § 90 annet ledd.

(8) O har nedlagt slik påstand:

JO fritas for tjenestegjøring som varameddommer i straffesak for Borgarting lagmannsrett med starttidspunkt 22.09.2009.

(9) Høyesteretts ankeutvalg som har full kompetanse i saken, viser - for så vidt gjelder normen i domstolloven § 90 andre ledd - til utvalgsavgjørelsen HR-2009-01748-U avsnitt 8, jf. også Ot.prp. nr. 22 (2006-2007) side 79 der det fremheves at bestemmelsen anviser en skjønnsmessig vurdering som "gir rom for fornuftige løsninger i det enkelte tilfellet og variasjoner som skyldes ulike faktiske forhold."

(10) O har anført at han er daglig leder i en liten bedrift med fem ansatte, og ikke kan unnværes i bedriften i mer enn to måneder som meddommervervet forutsetter. Dette er nærmere utdypet i hans første anke til utvalget av 26. august 2009.

(11) Lagmannsretten har imidlertid lagt til grunn at "de øvrige ansatte ved L AS måtte forventes å kunne drive bedriften i tiden [O] vil være opptatt som meddommer i saken", og at han hadde hatt tilstrekkelig tid til å områ seg. Det fremgår ikke av lagmannsrettens beslutning hva som er grunnlaget for rettens forventning. Det er ikke uten videre innlysende for utvalget at daglig leders fravær i et så langt tidsrom som det her er tale om, vil være uten betydelige ulemper for en bedrift som denne. Tvert imot er det etter utvalgets mening nærliggende å regne med at ulemper da vil oppstå. På bakgrunn av lagmannsrettens oppfatning om at Os tilstedeværelse ikke vil være nødvendig for bedriften, er rettens uttalelse om at hensynet til bedriften var et tungtveiende forhold som ble tatt i betraktning ved forrige avslag, ikke helt lett å forstå. Utvalget finner på sin side at ulempen for O og bedriften må veie tyngre enn konsekvensene ved i dette tilfellet å måtte innkalle en annen varameddommer, og at O således må fritas for å gjøre tjeneste.

(12) Avgjørelsen er enstemmig.

SLUTNING:

JO fritas for tjenestegjøring som varameddommer i straffesak for Borgarting lagmannsrett med starttidspunkt 22. september 2009.