Ektefeller frifunnet for regresskrav på kr 2 399 984, etter kjøp av aksjeselskap for kr 1

Type avgjørelse: Dom

Instans: Oslo tingrett

Dato: 26.08.2008

Parter: Regnbuen Kristne Fellesskap og Regnbuen Bibelskole mot ektefeller

Prosessfullmektiger: Advokat Tor-Henry Spjelkevik mot advokat Sven Åge Ribe

Saken gjelder krav i forbindelse med overdragelse av aksjeselskap.

Framstilling av saken

Foreningen Regnbuen Kristne Fellesskap (Fellesskapet) er en kristen menighet. Foreningen Regnbuen Bibelskole (Bibelskolen) er en undervisningsinstitusjon. Begge foreningene var deleiere i Verdikanalen AS (Verdikanalen), som er en kristen TV-kanal. TV-selskapet ble opprinnelig stiftet under navnet Familiekanalen i 2002.

Fellesskapet inngikk 31. juli 2002 avtale med Norkring AS (Norkring) om kringkasting for TV-kanalen. Fellesskapet sto juridisk ansvarlig overfor Norkring, selv om tjenesten skulle betjene TV-kanalen, Etter det retten forstår ble avtalen inngått i regi av Fellesskapet fordi konsesjonsbetingelsene ikke tillot at aksjeselskapet sto juridisk ansvarlig. Bibelskolen inngikk 23. august 2005 avtale med Video 4 AS V/ SG Finans AS (SG Finans) om leasing av senderutstyr. Bibelskolen sto juridisk ansvarlig. Etter det retten forstår var det ingen formelle hindre for at avtalen ble inngått i regi av Verdikanalen AS, men avtalen ble likevel inngått i regi av Bibelskolen.

Det er uklart om det deretter fant sted egentlige debitorskifter til Verdikanalen vis á vis tjenesteleverandørene, da blant annet Norkring etter hvert gikk over til å fakturere TV-selskapet direkte. Men det er uomtvistet at Verdikanalen overfor foreningene påtok seg å dekke foreningenes forpliktelser vis á vis leverandørene og at leverandørene derfor ble ført i selskapets leverandørreskontro.

Verdikanalen havnet i økonomiske vanskeligheter og kom i kontakt med MR. Han forhandlet med kreditorene på selskapets vegne for å unngå konkurs. 2. oktober 2006 ble det inngått en avtale mellom R, foreningene og Verdikanalen. I avtalen skulle R yte lån på 1 – 1,5 millioner kroner til Verdikana1en. Som sikkerhet for lånet skulle foreningene og Verdikanalen transportere sine aksjer til R og med klausul om tilbaketransport ved innfrielse. Det er omtvistet om avtalen ble gjennomført.

I april 2007 kjøpte MR samtlige av aksjene i Verdikanalen til en symbolsk sum av 1 krone. Selskapet hadde en samlet gjeld på cirka 16 millioner kroner. Verdien av selskapets aktiva, i form av rettigheter og godwill, var usikker. Det ble inngått en særskilt avtale av 16. april 2007 om forholdet til selskapets gjeld. Parter i avtalen var Verdikanalen og Regnbuen Kristne Fellesskap, samt MR med ektefellen UTR. Av betydning for saken inntas følgende:

2.1. Kjøp av aksjer

Bakgrunnen for denne avtale er at R kjøper 100 % av aksjene i Verdikanalen. Dette reguleres i egne standard aksjekjøpsavtaler med de eksisterende 6 aksjonærene.

2.2. Interne fordringer

Regnbuen kjøper ut følgende fordringer av Verdikanalen, spesifisert nedenfor. Andre kreditorer i følge reskontroliste er kjøpers ansvar.

Til avtalens punkt 2.2. fulgte en opplisting over gjeldsposter på i overkant av 5,7 millioner kroner som ble innfridd av Regnbuen Kristne Fellesskap. Det er uomtvistet at gjelden til Norkring og SG Finans var omfattet av en vedlagt reskontroliste og at denne var kjøpers ansvar. Partene er uenige om avtaleformuleringen "kjøpers ansvar” medfører at partene R har påtatt seg et personlig gjeldsansvar overfor foreningene.

Grunnet betalingsmislighold ble Fellesskapet saksøkt av Norkring. Lørenskog forliksråd avsa dom av 29. august 2007 hvor Fellesskapet ble dømt til å betale 1 052 984 kroner til Norkring. Fellesskapet fikk ikke medhold i innsigelsen om at Verdikanalen var rette debitor for kravet, da forliksrådet så det slik at det ikke var dokumentert et debitorskifte. Dommen er rettskraftig. Tilsvarende ble Bibelskolen saksøkt av SG Finans. I rettsforlik av 12. februar 2008 i Nedre Romerike tingrett erkjente bibelskolen å skylde 1 347 000 kroner til SG Finans AS, et beløp som i henhold til forliket forfaller til betaling 1. mai 2009.

Foreningene v/ advokat Tor-Henry Spjelkevik anla ved stevning av 5. mars 2008 sak mot UTR og MR for Oslo tingrett med krav om betaling tilsvarende det foreningene var blitt dømte til å betale i henholdsvis Lørenskog forliksråd og rettsforlik i Nedre Romerike tingrett. Partene R v/ advokat Sven Åge Ribe tok til motmæle i tilsvar av 11. april 2008 og nedla påstand om frifinnelse. Hovedforhandlingen ble holdt i Oslo tinghus 19. august 2008. For foreningene møtte Trygve Olav Bekkesletten med prosessfullmektigen. Begge partene R møtte med prosessfullmektigen. Partene ga forklaringer.

Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.

Saksøkerens påstandsgrunnlag

Begge partene R har i avtalen av 16. april 2007 avgitt erklæring overfor foreningene om personlig å dekke den gjeld som fremgikk av vedlagte reskontro, hvor gjelden til både Norkring og SG Finans var omfattet.

Foreningene krever med hjemmel i avtalen - som har en klar og gjensidig fremforhandlet ordlyd - at partene R i Fellesskap betaler til foreningene det disse er dømt til å betale i henholdsvis Lørenskog forliksråd og i rettsforlik i Romerike tingrett. Foreningene påberoper seg avtalegrunnlag for kravet.

Motpartens anførsel om at Bibelskolen uansett ikke er part i avtalen kan ikke føre frem. Det fremgår av fremlagte sluttseddel at Bibelskolen har rettet seg etter avtalen, da også Bibelskolens aksjer ble overført til MR. Da foreningene påberoper seg et selvstendig avtalegrunnlag, og ikke regress, kan begrensningene i gjeldsbrevloven § 2 ikke komme til anvendelse.

Saksøkerens påstand

1. UTR og MR dømmes til å betale Regnbuen Kristne Fellesskap 1 052 984 kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 12. september 2007 til betaling finner sted.

2. UTR og MR dømmes til å betale Regnbuen Bibelskole 1 347 000 kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 12. februar 2008 til betaling finner sted.

3. UTR og MR dømmes til å betale Regnbuen Kristne Fellesskap sakens omkostninger med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

4. UTR og MR dømmes til å betale Regnbuen Bibelskole sakens omkostninger med tíllegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

De saksøktes påstandsgrunnlag

Partene R har i kraft av avtalen ikke påtatt seg et personlig gjeldsansvar. Avtalen gir ikke uttrykk for mer enn at Fellesskapet uttrykkelig har begrenset sitt gjeldsansvar til drøye 5,7 millioner kroner, slik opplistingen viser. Passusen «kjøpers ansvar» må leses i lys av dette.

Bakteppet for avtalen er uforenlig med motpartens tolking. Bakgrunnen for avtalen er kjøp av aksjer og aksjonærer hefter ikke for selskapets gjeld. Avtalen er utarbeidet av motparten med bistand fra advokat. Et personlig ansvar i overkant av 10 millioner kroner måtte ha kommet klarere til uttrykk. Et personlig ansvar ble ikke drøftet under forhandlingene. Korrespondansen i forkant av avtaleslutningen viser at R ikke var interessert i å betale noe for selskapet, da selskapet var insolvent. Fellesskapets dekning av 5,7 millioner kroner fant sted av ideelle årsaker og var en betingelse for at R ville overta selskapet. Det forelå ingen fornuftig grunn for R til å påta seg et personlig ansvar.

Bibelskolen er ikke part i avtalen og det forelå ingen erklæring overfor denne parten, for så vidt gjelder gjelden til SG Finans. UTR var ikke omfattet av aksjesalget og et personlig ansvar kan uansett ikke gjøres gjeldende for hennes del.

Subsidiært foreligger ikke grunnlag for regress da foreningene ikke har gjort opp de beløp som de er dømt til å betale, jf. gjeldsbrevloven 2.

Saksøktes påstand

1. UTR frifinnes.

2. UTR tilkjennes saksomkostninger, med tillegg av forsinkelsesrentelovens rente fra forfall til betaling skjer.

3. MR frifinnes.

4. MR tilkjennes saksomkostninger, med tillegg av forsinkelsesrentelovens rente fra forfall til betaling skjer.

Rettens vurdering

Retten ser det slik at avtalen av 16. april 2007 ikke etablerer et personlig gjeldsansvar for partene R. Partene R skal frifinnes.

Avtalens ordlyd er isolert ikke utelukkende for noen av partenes divergerende tolkninger, men ordlyden sammenholdt med sakens øvrige omstendigheter er klart talende mot et personlig gjeldsansvar slik foreningene anfører.

For det første tar retten utgangspunkt i at avtalens punkt 2.2. dreier seg om forholdet til aksjeselskapets gjeld i forbindelse med at samtlige aksjer i Verdikanalen ble solgt til R. Det fremtredende for aksjeselskapsformen er at ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, jf. aksjeloven 1-2 første ledd. Avvik fra dette begrensede ansvaret, som er så grunnleggende for en hver aksjeeier, krever etter rettens oppfatning klarere holdepunkter enn det som er kommet til uttrykk i den foreliggende avtalen.

For det andre er partene uenige om hvem som er opphavet til avtalens ordlyd, da foreningene anfører at avtaleteksten er fremforhandlet av begge parter. Rs anfører på sin side at avtalens ordlyd ensidig ble utarbeidet av foreningene, som var bistått av advokat. For retten er det underordnet hvem av partene som måtte være opphavet til de formuleringene som ble valgt, men det har likevel betydning at det på foreningenes vegne deltok advokat i kontraktsarbeidet.

Dersom meningen var å etablere et personlig ansvar for R, vil retten tro at avtalen - med juridisk bistand - hadde fått en uttrykkelig formulering. Retten viser til det som allerede er nevnt - nemlig presumsjonen om at aksjonærer ikke hefter for selskapets gjeld.

For det tredje fremgikk av begge parters forklaringer at et personlig ansvar for R ikke var gjenstand for særskilte drøftelser under forhandlingene. Selskapet hadde en samlet gjeld på cirka 16 millioner kroner, hvilket innebar - hvis foreningenes forståelse legges til grunn - at partene R overtok et personlig ansvar i overkant av 10 millioner kroner; Det har ikke vært særskilt bevisførsel om Rs personlige formuesstilling, men UTR forklarte at de privat hadde en relativt ordinær økonomi. Det fremstår som usannsynlig at et personlig ansvar av denne betydelige størrelsesorden ville ha gått udrøftet hen under kontraktsforhandlingene og dette taler mot at et slikt ansvar er avtalt.

For det fjerde støtter den faktiske bakgrunnen for avtalen den forståelsen som R legger til grunn - at passusen kjøpers ansvar bare sikter til en uttrykkelig avgrensning av foreningenes ansvar for selskapets gjeld, som skulle være i samsvar med en nærmere opplisting til sammen i overkant av 5,7 millioner kroner.

Bekkesletten forklarte at det var viktig for foreningene at TV-kanalen ikke gikk konkurs. Det ville være uheldig for det kristne miljøet og for omdømmet til de som deltok. De hadde også tro på at R ville klare å snu den negative utviklingen i selskapet. De så seg derfor villige til å ta over drøye 5,7 millioner kroner av selskapets gjeld, selv om salget av aksjene innebar at foreningene ikke lenger hadde eierinteresser i selskapet. Dette for å lette gjeldsbyrden til selskapet. Slik sett var det ideelle interesser fremfor de forretningsmessige som var styrende for foreningenes valg. Han forklarte videre at det var viktig at den gjelden som foreningene overtok var begrenset til drøye 5,7 millioner kroner som opplistet.

Retten legger til grunn at ansvarsbegrensning var en avtaleforutsetning for foreningene, uavhengig av foreningenes anførsel om at avtalen ikke bare gjelder dette, men også et personlig ansvar for R. Bevisførselen gir videre en plausibel forklaring på hvorfor foreningene påtok seg å dekke i overkant av 5,7 millioner kroner av selskapets gjeld, men sakens bakgrunn gir ingen plausibel forklaring som støtter at partene R skulle ha en partsvilje om å påta seg slike personlige gjeldsforpliktelser som foreningene anfører.

Foreningene har valgt feil saksøkt. Kravet skulle ha rettet mot Verdikanalen, da det fremstår som uomtvistet at selskapet vis á vis foreningene har påtatt seg å dekke foreningenes forpliktelser.

Retten finner ovennevnte tilstrekkelig for å begrunne dommens resultat og retten drøfter derfor ikke øvrige av Rs frifinnelsesgrunnlag.

Sakskostnadene

Foreningene har tapt saken og etter hovedregelen i tvisteloven 20-2 annet ledd, jf. første ledd skal partene R tilkjennes sakens omkostninger. Retten har vurdert unntakene fra lovens hovedregel, men ikke funnet noen av disse anvendelige.

Advokat Ribe har fremlagt omkostningsoppgave på til sammen 82 500 kroner i advokatsalær, hvorav merverdiavgift utgjør 16 500 kroner. Motparten har protestert mot oppgaven, da det anføres at omkostningene overstiger det som var nødvendig for saken. Dette sett hen til sakens omfang og varighet.

Saken har faktisk og rettslig sett hatt et relativt begrenset omfang, men ved vurderingen av om kostnadene har nødvendige skal det legges vekt på sakens betydning for parten. Saken gjelder to privatpersoner som er saksøkt for et meget omfattende personlig ansvar. Betydningen for partene tilsa skikkelige forberedelser. Retten legger oppgaven til grunn.

Som privatpersoner har partene R ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift og denne skal inngå i omkostningskravet.

SLUTNING

1. MR frifinnes.

2. UTR frifinnes.

3. Regnbuen Kristne Fellesskap og Regnbuen Bibelskole dømmes, en for begge og begge for en, til å betale 82 500 - åttitotusenfemhundre - kroner i sakskostnader til MR og UTR med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra dommen er forkynt.