Mor fikk farskap avregistrert og derigjennom søksmål fra far avvist

Type avgjørelse: Kjennelse

Instans: Oslo tingrett

Dato: 29.01.2009

Parter: Far mot mor

Prosessfullmektiger: Advokat Jon-Terje Hagenlund mot advokat Sven Åge Ribe

Ved stevning av 21.8.2008 reiste saksøker, ved advokat Jon-Terje Hagenlund, sak for Oslo tingrett. Saksøker krevde daglig omsorg for AJL. Saksøkte, ved advokat Sven Åge Ribe, ble pålagt å inngi tilsvar senest 9.10.2008, uten at det innkom tilsvar innen nevnte frist. Tilsvar innkom først 15.10.2008 etter telefonhenvendelse fra retten, der det fremkom at advokat Ribe hadde sendt en mail i anledning saken uten at denne var sendt behandlende dommers mailadresse, eller oppfylte tvistelovens krav til prosesskrift.

I tilsvaret påsto saksøkte saken avvist, fordi saksøker ikke juridisk er AJL far og dermed ikke har søksmålskompentanse. Retten satt frist for saksøkte til å komme med bemerkninger til tilsvaret til 14.11.2008. Prosesskrift med bemerkninger innkom 12.11.2008. Saksøkte bestred saksøkers forståelse av barneloven og presiserte at begge parter var klar over at de er barnets foreldre og at dette bekreftes av DNA-test.

Ved henvendelse til folkeregisteret fikk retten opplyst at saksøker var registrert som AJLs far, noe som 21.11.2008 ble bekreftet skriftlig. Saksforberedende møte i saken ble avholdt 08.12.2008. I brev av 08.12.2008 fra personregisteret til advokat Ribe opplyses at registreringen av farskap har skjedd på feil grunnlag og at registerte far er fjernet fra barnet. Brevet ble oversendt retten i prosesskrift av 22.01.2009. Det er nå klart at saksøker ikke er registrert som AJLs far.

Det følger av barneloven § 56 at sak om hvor banet skal bo fast og om samvær kan reises av hver av foreldrene. Etter barneloven § 8 kan en domstol i annen sak enn farskapssak ikke legge til grunn at en mann er far hvis farskapet ikke er fastsatt etter barneloven. Retten legger til grunn at saksøker ikke har fått sitt farskap fastsatt etter barneloven, og er da i denne saken avstengt fra å legge til grunn at han er far, selv om han biologisk skulle være det.

Saken skal på denne bakgrunn avvises fordi den er reist av saksøker uten materiell søksmålskompetanse.

Saksøker har krevd saksomkostninger dekket. Det følger av tvisteloven § 20-2 (1) og (2) at omkostninger kan kreves når motpartens sak avvises. Retten finner ikke grunn til å frita for omkostninger med grunnlag i tvisteloven § 20-2 (3). Saksøkte har ikke angitt nærmere omkostninger, som skjønnsmessig fastsettes til kr 7.500,-.

SLUTNING

1. Saken avvises.

2. CCW dømmes til innen 14 -fjorten- dager etter dommens forkynnelse å betale JL sakens omkostninger med kr 7.500,- -kronersyvtusenfemhundre00/100-.